Besiktning av entreprenader

Denna artikel behandlar olika typer av besiktningar vid entreprenader. De flesta entreprenader behöver besiktigas. Jag skall översiktligt gå igenom vad som gäller för besiktningar enligt AB 04 – Allmänna bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader. AB 04 används vid utförandeentreprenader, d v s entreprenader där beställaren gör projekteringen.

Det finns följande typer av besiktningar. Förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, särskild besiktning, efterbesiktning och överbesiktning.

Förbesiktning kan göras om det inte går att göra besiktningen när arbetena är färdigställda, om det är svårt att avhjälpa fel efter färdigställandet, om arbetena före färdigställandet tas i bruk av beställaren eller om det finna andra särskilda skäl.

Slutbesiktning görs vid kontraktstidens utgång eller om entreprenaden färdigställs senare när entreprenaden anmälts som färdigställd. Entreprenören skall i god tid meddela beställaren när entreprenaden beräknas vara klar och tillgänglig för besiktning.

Efter slutbesiktningen kan det göras en kompletterande slutbesiktning för del av entreprenaden.
Garantibesiktning skall göras om beställaren begär det och skall i så fall göras före utgången av garantitiden. Syftet med garantibesiktningen är att pröva om det finns fel som framträtt under garantitiden men som inte märktes eller borde märkts vid slutbesiktningen.

Särskild besiktning kan efter slutbesiktningen påkallas av beställaren eller entreprenören. Särskild besiktning avser fel som påtalats av beställaren. Särskild besiktning skall göras utan dröjsmål efter påkallandet.
Efterbesiktning används för att konstateras om fel har avhjälpts. Om entreprenören har begärt efterbesiktning och en sådan besiktning inte kommer till stånd på grund av beställarens agerande skall de fel som besiktningen skulle avse anses avhjälpta.

Ovan nämnda besiktningar kan prövas genom en överbesiktning som görs av en person som utses gemensamt av parterna eller av en överbesiktningsnämnd.

En besiktningsman får inte vara jävig. Kallelse till besiktning skall göras i god tid och att part utan godtagbart skäl inte infinner sig till besiktning utgör inte hinder för besiktning. Vid besiktningen skall besiktningsmannen undersöka om entreprenaden är enligt kontraktet och besiktningsmannen skall upprätta ett besiktningsutlåtande där fel som upptäcks antecknas. Även anmärkningar som beställaren påtalar men som besiktningsmannen inte bedömer utgör fel skall antecknas i besiktningsutlåtandet. I besiktningsutlåtandet får fel antecknas endast om parterna har fått tillfälle att yttra sig om detta.

Vid slutbesiktning skall besiktningsmannen godkänna entreprenaden om det inte finns några fel. Fel av mindre betydelse hindrar dock inte ett godkännande. Efter godkännande är besiktningen avlämnad. Om entreprenaden inte godkänns skall besiktningsmannen besluta om fortsatt slutbesiktning.