Likvidationer av aktiebolag

Om ett aktiebolags verksamhet skall avvecklas under ordnade former kan likvidation vara ett lämpligt alternativ.

Det är Bolagsverket som utser likvidator, både när bolagsstämman beslutat om likvidation, frivillig likvidation, och då Bolagsverket beslutat om tvångslikvidation. 

Likvidatorn ersätter styrelsen och verkställande direktör. Om bolaget har revisor kvarstår denne under likvidationen. Likvidatorn ska avveckla aktiebolaget innefattande bland annat realisering av tillgångar och betalning av skulder. Om skulderna är större än tillgångarna skall likvidatorn ansöka om att bolaget försätts i konkurs.

Likvidationen avslutas genom att likvidatorn lägger fram sin slutredovisning på en bolagstämma. Bolaget är då upplöst varvid bolaget avregistreras hos Bolagsverket efter anmälan av likvidatorn.

Advokat Anders Lönnquist har varit av Bolagsverket utsedd likvidator i över 100 aktiebolag. Kontakta gärna honom tel 08-660 93 60 för att diskutera om likvidation kan passa i ert fall.