Hävning av entreprenadavtal

En central fråga inom entreprenadrätten är hävning av entreprenadavtal. Jag skall belysa vissa delar av denna fråga ur praktiskt perspektiv utan anspråk på att ge en fullständig redogörelse. Redogörelsen avser de allmänna bestämmelserna AB 04 för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader som är ett av de vanligaste standardvillkoren inom byggbranschen. Denna artikel behandlar rätten till hävning för både beställaren och entreprenören, hur en hävning bör företas samt värdering av utförda arbeten vid hävning.

Hävning skall enligt AB 04 ske skriftligen men det innebär inte att en hävning under alla förhållanden kräver skriftlighet för att gälla. Även muntliga hävningar eller andra uttryck för att någon av parterna har avbrutit entreprenaden kan utgöra en hävning. Av bevisskäl rekommenderas dock skriftliga hävningar.

Beställaren har rätt att häva kontraktet vad gäller återstående arbeten bland annat i följande fall.

  1. Om entreprenaden har försenats så att den uppenbarligen inte kan färdigställas inom kontraktstiden. Detta gäller endast om förseningen inte beror på omständigheter som ger rätt till tidsförlängning och att en försening av färdigställandet skulle medföra väsentlig olägenhet för beställaren.
  2. Om utförd del av entreprenaden i väsentligt avseende inte är kontraktsenlig och avhjälpande inte sker genast efter påpekande, eller om entreprenören på annat sätt bryter mot kontraktet och att entreprenadens färdigställande enligt kontraktet därmed riskeras.
  3. Om entreprenören går i konkurs eller på annat sätt är på obestånd och han därför inte kan förväntas fullfölja entreprenaden och entreprenören inte ställer säkerhet.

Entreprenören har rätt att häva kontraktet vad gäller återstående arbeten bland annat i följande fall.

  1. Beställaren inte betalar i rätt tid eller inte ställer avtalad säkerhet och inte genast vidtar rättelse efter anmodan.
  2. Beställaren på annat sätt inte fullgör åtagande av väsentlig betydelse, exempelvis om beställaren inte har anskaffat nödvändiga tillstånd och entreprenaden därför inte kan fortsätta.
  3. Entreprenaden på grund av en omständighet, som har inte har orsakats var varken beställaren eller entreprenören, måste avbrytas under så lång tid att förutsättningarna för kontraktets fullgörande väsentligt rubbas. Detta innebär att skälet för hävning måste vara en starkt ingripande karaktär. Force majeure är exempel på detta men även andra omständigheter är tänkbara.

Vid hävning av entreprenadkontraktet skall en värdering av utförda arbeten göras för att beräkna hur mycket som återstår för beställaren att betala alternativ hur mycket som entreprenören skall återbetala. Värderingen skall göras med beaktande av eventuella fel i entreprenaden och kontraktssumman.Värdet av utförd del av entreprenaden skall gottskrivas entreprenören. Värderingen skall göras med hänsyn till beskaffenheten av det utförda arbetet och på grundval av kontraktssumman som värde på kontraktsarbetena i deras helhet. Följden blir att entreprenören aldrig kan få mer än kontraktssumman. I vissa fall skall entreprenören dessutom gottskrivas kostnader för material och varor, som anskaffats eller beställts men inte byggts in, samt för underentreprenader. Material och varor skall värderas efter anskaffningskostnaden.

Reglerna om hävning är relativt omfattande och komplicerade varför en advokat eller annan jurist bör konsulteras innan hävning görs eller om tvist har uppstått rörande en hävning som har gjorts.